🙏🏻 Pomóż mi stworzyć najlepszy kurs maturalny z chemii i zgarnij 10% rabatu. Wypełnij krótką ankietę ✍🏻
Znów siadasz do sprawdzianu dzień wcześniej i liczysz na cud?😭 z mapami maturalnymi cuda się zdarzają, sprawdź!😇

MATURY

Zadanie 5 (2 pkt) – [16 maja 2022]

Na tej stronie znajdziesz egzaminy maturalne, które pozwolą Ci na sprawdzenie się w boju przed właściwym sprawdzianem Twojej wiedzy. Powodzenia!

Zadanie 5 (2 pkt) – [16 maja 2022]

Do reaktora o pojemności 1,0 dm3 wprowadzono pewną liczbę moli substancji A oraz pewną liczbę moli substancji B. Reaktor zamknięto i zainicjowano reakcję chemiczną, która przebiegała w stałej temperaturze T zgodnie z równaniem:

A (g) + B (g) ⇄ C (g) + D (g)

Do momentu ustalenia stanu równowagi przereagowało 20 % substancji A. W tych warunkach stężeniowa stała równowagi opisanej reakcji jest równa 2,0.

Oblicz, jaki procent liczby moli wyjściowej mieszaniny stanowiła substancja A.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku w procentach.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych.
LUB
– niepodanie wyniku w procentach.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga 1.: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku końcowego od przyjętych zaokrągleń wyników pośrednich. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.
Uwaga 2: Ponieważ szukaną jest zawartość jednego z reagentów w mieszaninie początkowej (obliczamy stosunek ilości, czyli wartość względną, a nie – bezwzględną ilość substancji), dopuszcza się przyjęcie założenia co do stężenia jednego z reagentów.

Przykładowe rozwiązania
Sposób 1.

Ponieważ V = 1,0 dm3, działania na stężeniach są równoważne z działaniami na molach.

Liczba molipoczątkowareakcjarównowaga
A (g)𝑥–0,2𝑥0,8 𝑥
B (g)𝑦–0,2 𝑥𝑦 – 0,2 𝑥
C (c)0+0,2 𝑥0,2 𝑥
D (g)0+0,2 𝑥0,2 𝑥

Sposób 2.

Ponieważ V = 1,0 dm3, działania na stężeniach są równoważne z działaniami na molach.

Liczba molipoczątkowareakcjarównowaga
A (g)1–0,20,8
B (g)𝑥–0,2𝑥 – 0,2
C (c)0+0,20,2
D (g)0+0,20,2