🙏🏻 Pomóż mi stworzyć najlepszy kurs maturalny z chemii i zgarnij 10% rabatu. Wypełnij krótką ankietę ✍🏻
Znów siadasz do sprawdzianu dzień wcześniej i liczysz na cud?😭 z mapami maturalnymi cuda się zdarzają, sprawdź!😇

MATURY

Zadanie 8 (4 pkt) – [16 maja 2022]

Na tej stronie znajdziesz egzaminy maturalne, które pozwolą Ci na sprawdzenie się w boju przed właściwym sprawdzianem Twojej wiedzy. Powodzenia!

Zadanie 8 (4 pkt) – [16 maja 2022]

Poniższy schemat przedstawia przemiany, jakim ulegają miedź i jej związki.

Zadanie 8.1. (0–1)

Rozstrzygnij, czy substancją A może być kwas solny o stężeniu 10 % masowych. Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odwołaj się do właściwości miedzi i kwasu solnego.

Rozstrzygnięcie:
Uzasadnienie:

Zadanie 8.2. (0–2)

Napisz wzór sumaryczny substancji B, jeśli wiadomo, że po zajściu reakcji i odsączeniu osadu w roztworze obecne były kationy sodu i aniony chlorkowe. Napisz w formie jonowej równanie reakcji 3., której produktem jest m.in. jon kompleksowy o wzorze [Cu(NH3)4]2+.

Wzór substancji B:
Równanie reakcji 3.:

Zadanie 8.3. (0–1))

Spośród podanych poniżej wzorów wybierz wzory wszystkich substancji, w których wodnych roztworach na zimno roztwarza się wodorotlenek miedzi(II). Napisz numery wybranych wzorów.

Wybrane wzory:

Rozwiązanie

8.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne rozstrzygnięcie i poprawne uzasadnienie odwołujące się do właściwości miedzi i właściwości kwasu solnego.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Rozstrzygnięcie: nie
Uzasadnienie, np.:

W części dotyczącej miedzi:W części dotyczącej kwasu solnego:
jest metalem szlachetnym
ALBO
znajduje się w szeregu elektrochemicznym za/pod wodorem
ALBO
standardowy potencjał redukcji układu Cu2+/Cu jest wyższy niż układu H+/H2
ALBO
ma dodatni standardowy potencjał redukcji
ALBO
nie wypiera wodoru z kwasów.
kwas solny jest kwasem nieutleniającym
ALBO
anion chlorkowy nie ma właściwości utleniających.

Uwaga: Odpowiedź, w której zdający stwierdza, że miedź nie reaguje z kwasem solnym, nie jest uzasadnieniem, ale powtórzeniem rozstrzygnięcia.

8.2. (0–2)

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne napisanie wzoru sumarycznego substancji B i poprawne napisanie w formie jonowej równania reakcji 3.
1 pkt – poprawne napisanie wzoru sumarycznego substancji B i niepoprawne napisanie równania reakcji 3.
ALBO
– niepoprawne napisanie wzoru sumarycznego substancji B i poprawne napisanie w formie jonowej równania reakcji 3.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Wzór substancji B: NaOH
Równanie reakcji 3.:
Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH
ALBO
Cu(OH)2 + 4NH3∙H2O → [Cu(NH3)4]2++ 2OH + 4H2O

8.3. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór wszystkich substancji spełniających warunki zadania i napisanie numerów ich wzorów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Wybrane wzory: 1., 3., 4.